Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru vanzare bunuri imobile

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru vanzare bunuri imobile

 

  1. Informaţii generale privind vanzatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Densuș, comuna Densuș, sat Densuș, str. Principală, nr.154, județul Hunedoara, telefon /fax: 0254/775.010, e-mail: comunadensus@gmail.com, cod fiscal 5453789.

  1. Informaţii generale privind obiectul vanzarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vandut:

Imobil cladire Școala Specială Peșteana, aparținând domeniului privat al Comunei Densuș, categoria de folosinţă constructii administrative și social-culturale, in suprafata de 1.571 mp, si teren aferent categoria de folosinta curți-construcții si arabil, in suprafaţă de 16.094 mp, înscrise în CF nr. 61630 Densuș, nr. cadastral 61630, situate în comuna Densuș, sat Peșteana, nr. 136, conform H.C.L. nr. 36/29.04.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 332-333.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

prin solicitare scrisa, de la sediul institutiei, Compartimentul Juridic, pe suport hârtie, suport magnetic,   documentația de atribuire se pune la dispoziție si prin mijloace electronice, adresa de e-mail: comunadensus@gmail.com.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul Juridic din cadrul Comunei Densuș, comuna Densuș, sat Densuș, str. Principală, nr. 154, județul Hunedoara.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

45 lei/exemplar, ce se achită numerar la Casieria Comunei Densuș sau prin ordin de plată în contul: RO10TREZ37121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Hațeg, cod fiscal 5453789.

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.07.2022, ora 16.00.

  1. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14.07.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Densuș, comuna Densuș, sat Densuș, str. Principală, nr. 154, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.07.2022, ora 16.00, la sediul Comuna Densuș, comuna Densuș, sat Densuș, strada Principală, nr. 154, județul Hunedoara, Sala de ședințe.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a de Contencios-Administrativ și Fiscal, Deva, Calea Zarandului, nr. 73, telefon 0254/218.045, fax 0254/216.333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.06.2022.

Ultima actualizare: 09:50 | 13.06.2024

Sari la conținut