PRIMARIA COMUNEI DENSUS

Judetul Hunedoara

ANUNTURI DE ACHIZITIE

» Inapoi

ANUNT - ACHIZITIE DIRECTA

1. Autoritatea contractanta COMUNA DENSUS , cu sediul in DENSUS, str.Principala, nr.154, jud. Hunedoara.

2. Tipul achizitiei:.Contract de lucrari.

3. Obiectul achizitiei: Lucrari suplimentare retele apa si canal pentru obiectivul Canalizarea apelor menajere si epurarea acestora pentru localitatile Densus, Hatagel, Pesteana, Pestenita, comuna Densus, judetul Hunedoara

4. Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.04.2017, ora 14.00, prin depunere directa sau prin posta la adresa, COMUNA DENSUS , cu sediul in DENSUS, str.Principala ,nr.154, jud. Hunedoara. In plic inchis si sigilat. Pe plic se va inscrie Oferta pentru Lucrari suplimentare retele apa si canal pentru obiectivul Canalizarea apelor menajere si epurarea acestora pentru localitatile Densus, Hatagel, Pesteana, Pestenita, comuna Densus, judetul Hunedoara

5. Cod CPV: 45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta

6. Procedura de achizitie: Achizitie directa, conform art. 7, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

7. Valoarea estimata a achizitiei: 403.483,07 lei, fara TVA.

8. Sursa de finantare: fonduri proprii.

9. Specificatii: cuprinse in caietul de sarcini atasat la prezentul anunt de achizitie directa.

10. Cerinte minime de calificare: conform documentatiei atasate la prezentul anunt de achizitie directa.

11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.

12. Modalitate depunere oferte:

12.1.Ofertele financiare intocmite in concordanta cu documentatia publicata pe siteul oficial al institutiei www.primatiadensus.ro sectiunea Achizitii publice vor fi depuse pe platform electronica SEAP ,sectiunea Cumparari directe pana la data de 21.04.2017, operatorii economici avand ebligatia de a informa concomitent si Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei, la adresa de mail primariadensus@yahoo.com Oferta trebuie sa cuprinda pretul ofertat.

12.2.Dupa deliberare de catre autoritatea contractanta ,ofertantului potential castigator i se va solicita depunerea in original la sediul comunei Densus, strada Principala, nr.154, judetul Hunedoara a urmatoarelor documente:

a)oferta conform Listelor cu cantitatile de lucrari;

b)documentele care insotesc oferta,formularele : F1,F2,F3,F4,F5.

13. Publicarea anuntului: prezentul anunt de achizitie directa este publicat pe site-ul comunei Densus www.primariadensus.ro la sectiunea Anunturi de achizitii publice

14. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: site-ul comunei Densus www.primariadensus.ro sectiunea Anunturi de achizitii publice.Fisiere:

» LISTE CANTITATI
» FORMULARE